photo_2015-07-16_00-49-49.jpg

غیبت و امتحان!!!تعداد کمی در این امتحان پیروز میشوند!!!

امام علی بن موسی الرضا(ع) میفرمایند:   به خدا قسم، آنچه انتظار می کشید و گردنهایتان را به سوي آن دراز می کنید واقع نمی شود...