photo_2015-07-16_00-53-36.jpg

زنی از خاک، ‌از خورشید، از دریا،‌ قدیمی‌تر /// زنی از هاجر و آسیه...

سید حمید رضا برقعی:   زنی از خاک، ‌از خورشید، از دریا،‌ قدیمی‌تر زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی‌تر زنی از خویشتن حتی، از أعطینا، قدیمی‌تر زنی...