الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها

  الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها  الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها                                   كه در دوران هجرانت بسی افتاد مشكلهاصبا از نكهت كویت...