امام سجاد(ع) و وضعیت شیعیان پس از حادثه کربـلا

کوفه که در آن زمان پايگاه شيعيان بود، تبديل به مرکزي جهت سرکوب شيعيان شده بود، شيعيان واقعي امام حسين(ع) در حادثه کربلا...