چرا حضرت زین العابدین(علیه السلام) به مبارزه سیاسی نپرداخت؟

 امام سجاد(علیه السلام) پس از شهادت پدر، در ایام اسارت و در شرایط اختناق، امامت را به عهده گرفت و این شرایط سخت...