فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از مظلوميت ديروز تا مهجوريت امروز

براستي چرا در زندگي امروز ما فاطمه مهجور است و بيشتر اوقات تنها به انجام اعمال شعاري و صوري بسنده مي شود؟ آيا اگر...