آیا رحمت پیامبر(ص) مشمول کافران هم می‌شود

«رحمت» یکی از صفات بارز آخرین فرستاده الهی است، پیامبری که ارسال نشده جز برای رحمت عالمیان. اما آیا این رحمت، عام هست...