فرقه “سلفیه” چگونه شکل گرفت؟/ خدمتی که نجّار ایرانی به وهابیت کرد

با نجّاری قرار گذاشتم که در دکّان او کار کنم. نجّار، ایرانی بود و من از فرصت استفاده کردم و زبان فارسی را از...