سازمان مخوف بیلدربرگ- بخش چهارم

دغدغه نظم نوین جهانی، کم کردن سطح دموکراسی است. نظم نوین یا بهتر بگوییم «سلطه جهانی» مستلزم کنترل و فشار بیشتر بر مردم...