آيا سرنوشت كره زمين در دستان قدرت هاي پنهان است؟

درباره اسكناس يك دلاري نيز بسيار مي توان گفت: خالقان اين اسكناس در واقع «فراماسون»ها هستند و بسياري ازنظريه پردازان توطئه بر اين باورند...

۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان آستور

هنگامیکه خانواده آستور در آمریکا بودند به طبقه ممتاز شیطانی که مقر آن در انگلستان بود کمک کردند تا کنترل خود را ...
bilderberg201.jpg

توطئه گران بين المللي 15 : دست در دست يك مقام اطلاعاتي

با همان لحن دوستانه گفتم: «بچه هاي بيلدربرگ خودشان را جدي مي گيرند.» سايه 2 كه مردي لاغراندام و حدوداً 60ساله بود، همچنان ساكت...