اندیشه ساخت هیکل و ماجرای گوساله قرمز

   زمانی که واقعیت های درونی امتی که خود را ملت برگزیده خداوند بر روی زمین می داند ، برملا می شود انسان شگفت...