سرزمين موعود؛ باوري كه ملّتي را آواره كرد

بنابر آنچه ذكر شد، سرزمين موعود مكاني است كه صهيونيست‌ها و غيرصهيونيست‌ها به آن باور مشترك دارند، چنانچه غيرصهيونيست‌ها (ارتدوكس‌ها) كه به...