آیا قبل از ظهور، نظامیان غربی، وارد سوریه خواهند شد؟ / ورود نظامی پرچم...

بعد از اختلاف میان دو تفکر و دو پرچم مخالف در سرزمین شام، جنگ و خونریزی و بعد از رجفۀ شام ، نیروهای نظامی...