تفاوت دیدگاه اسلام و دیدگاه اشو درباره مفهوم عشق

با مراجعه به آموزه‌های اشو، مشاهده می‌شود که وی عشق را محور اصلی تعالیم خود قرار داده و به همین دلیل در بین عده...

اشو و دلبستگی به مذهب تانترا

اشو دلبستگی زیادی به مذهب تانترا دارد که یکی از فرقه های بین مذهبی بودایی و هندویی است. تانترای بودایی بیشتر روی مراقبه تاکید...

رابطه جنسی ، عشق بازی و عرفان در نگرش اشو

فطرت ما شاهد زیبایی و کمال مطلقی بوده است که مشاهده اش تمام هستی مان را به عشق تبدیل کرده و به خود جذب...

معاد در اندیشه ی باگوان راجینش اشو

ناسخ به معنای بازگشت متوالی به جهان است؛ به این معنا که روح انسان هنگام مرگ، یک دوره توالد را سپری می‌کند و به...

بررسی عرفان‌های نوظهور و نقد و مقایسه آن‌ها با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی(با تأکید...

عرفان ناب و اصیل اسلامی از امتیازات متعددی برخوردار است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: ـ جهت‌‌گیری دقیق و همه‌جانبه به...

بررسی عرفان‌های نوظهورو نقد و مقایسه آن با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی (با تأکید...

در دیدگاه اکنکار، رؤیاها دروازه‌ها‌یی به سوی عوالم معنوی هستند. آنها می‌توانند حاوی پیام‌ها‌ی آسمانی و الهامات پیشگویانه باشند. رؤیاها می‌توانند به...

بررسی عرفان‌های نوظهورو نقد و مقایسه آن با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی (با تأکید...

اعتقادنامه باستانی اکنکار بیان‌‌کننده این مطلب است که تمام زندگی در یک سراشیبی از سوگماد ـ خداوند ـ به طرف عوالم پایین...

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم – بخش 4

فمینیست‌ها معتقدند: تبعیضات تاریخی علیه زنان، از نوع تبعیضات نهادینه شده است که از همان آغاز تولد با برخوردها و تربیت‌های تبعیض‌آمیز در...

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم – بخش 3

آن اوکلی، با یادآوری سخن لنین، که گفته بود: «زمانی که نیمی از جمعیت در آشپزخانه اسیر شده‌اند، هیچ ملتی نمی‌تواند آزاد باشد»،...

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم – بخش 2

در دهة 1970، فمینیست‌ها دو اصطلاح را به کار بردند که در پیشبرد نظریة فمینیستی نقش تعیین کننده داشت. یکی، واژة «جنس»، که...