واتیکان؛‌گستره‌حکومت‌«مسیحیت»‌یا‌«پاپ»

حضور کلیسا در رأس قدرت سیاسی به خودی خود اشکالی نداشت. اما کلیسا در دوران اقتدار خویش به جای منش عیسی (ع)،...

نقش پدران کلیسا در شکل‌گیری کلیسای مسیحی – بخش 2

پاسخ و مواضع پدران کلیسا پیرامون طبیعت مسیح، آموزه تثلیث، محدوده اقتدار و مرجعیت کلیسا و موضوع فیض حاکم خدا در مقابل...

نقش پدران کلیسا در شکل‌گیری کلیسای مسیحی – بخش 1

دوره پدران کلیسا،یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های تاریخ تفکر مسیحی است. و به دلایل الاهیاتی دارای اهمیت است. هر سه فرقه بزرگ مسیحی...

ترجمه‌های فارسی و عربی انجیل برنابا

در ایران علامه حیدر قلیخان قزلباش (1331 – 1254ش) معروف به سردار کابلی در سال 1301 شمسی انجیل برنابا را به...

الوهیت حضرت مریم؛ باوری مسیحی یا تهمتی تاریخی؟ – بخش 2

در کلیسای غرب، مریم (ع) را به دلیل اینکه مادری است عذرا و دارای احساسات و عواطف مادری نسبت به فرزند خود...

الوهیت حضرت مریم؛ باوری مسیحی یا تهمتی تاریخی؟ – بخش 1

شخصیت مریم (ع) در کتاب مقدس دارای نوسانات شدیدی است. گاه شخصیتی چنان ـ العیاذ بالله ـ‌ نازل پیدا می‌کند که از...

نسخۀ اسپانیایی انجیل برنابا

فرا مارینو در آثار قدیس ایرنایوس1 (202 – 115 حدود) مطالبی در خصوص قبح اعمال پولس خوانده بود مستند به نسخه‌ای از...

تاریخ نسخۀ کنونی انجیل برنابا

البته باید توجه کرد که انجیل برنابا در چهار قرن نخست میلادی رایج‌ترین انجیل در خاورمیانه بوده و بیش از سایر کتب...

انجیل یوحنا از روی انجیل برنابا رونویسی شده است

انجیل یوحنا، نوشتۀ یوحنای حواری نیست و آن متن نیز این ادعا را برنمی‌تابد. نویسندۀ این انجیل به سفارش مشایخ کلیسا به...

برنابا حواری «محبوب» عیسی(ع)

اما این حواری محبوب باید انجیل مهمی نوشته باشد زیرا که نویسندۀ انجیل یوحنا متن خود را به انجیل و گواهی او...