جایگاه «موعود» در آیین یهود

دورنمایی از جهان نوین که در آثار نویسندگان یهودی آمده‌ است، بیان کننده این معناست که خدا در آخرالزمان جهان را دگرگون خواهد کرد...