emam-mahdi-8.jpg

از تبیین کلید‌واژه‌های فرهنگ مهدوی غفلت کرده‌ایم

  وقتی تاریکی همه جا را در بر گرفته است یک جرقه ای بزند شما یک فضایی را می بینی بعد دیگر چیزی را...