میرباقری: عزم پذیرش ولایت؛ بشریت را آماده ظهور می کند

جامعه عصر ظهور جامعه ای است که همه شئون جامعه بر محور ولی الله شکل می گیرد و همه روابط از بستر تولی...