سحر و جادو؛ واقعیت یا خرافه؟

Posted in فرقه های انحرافی

شاید بارها و بارها در زندگی خود این جملات را شنیده باشیم که: فلانی سحر شد، جادویش کرده اند، با جادوگران ارتباط دارد و ... مساله سحر همواره برای بشر مملو از اسرار و رموز و امور مبهم و نامعلومی بوده که ذهن کنجکاو او را دستخوش ابهام می کند؛ در این خصوص با عبدالرضا آتشین صدف، کارشناس فلسفه دین و پژوهشگر اخلاق و عرفان به گفتگو نشسته ایم که در از نظرتان می گذرد:

تفاوت دیدگاه اسلام و دیدگاه اشو درباره مفهوم عشق

Posted in فرقه های انحرافی

با مراجعه به آموزه‌های اشو، مشاهده می‌شود که وی عشق را محور اصلی تعالیم خود قرار داده و به همین دلیل در بین عده ای از مردم جهان مقبولیتی یافته است. در واقع نظریه اصلی او و نوآوری بزرگش این است که عشق جنسی و مراقبه را به هم آمیخته، ترکیبی از این دو را برای تأمین معنویت بشر دنیایی این روزگار پیشنهاد می کند.

اشو و دلبستگی به مذهب تانترا

Posted in فرقه های انحرافی

اشو دلبستگی زیادی به مذهب تانترا دارد که یکی از فرقه های بین مذهبی بودایی و هندویی است. تانترای بودایی بیشتر روی مراقبه تاکید دارد و تانترای هندویی عشق را مهمتر قلمداد می کند. اشو این دو را ترکیب کرده ولی نقش محوری به عشق و کامروایی می دهد. در تانترای هندویی که معمولاً شاکتی‌پرست نامیده می‌شوند، مبنا این است که «شهوات یا خواهش‌های نفسانی را با تخلیه کامل آنها در مراسم مذهبی بهتر می‌توان تحت فرمان درآورد.

رابطه جنسی ، عشق بازی و عرفان در نگرش اشو

Posted in فرقه های انحرافی

فطرت ما شاهد زیبایی و کمال مطلقی بوده است که مشاهده اش تمام هستی مان را به عشق تبدیل کرده و به خود جذب کرده است. قلب ما شیدا و سرگردان عشق است و در این دنیا نمی توانیم بدون عشق زندگی کنیم. اگر چه از این شاخه به آن شاخه بپریم و معشوقی ابدی پیدا نکنیم ولی عشق ازلی که با جانمان آمیخته ماندگار و ابدی است. به این علت درجریان های معنویت گرای نوین عشق نقش پررنگی دارد بویژه در اندیشه های اشو نقش محوری پیدا کرده است.

معاد در اندیشه ی باگوان راجینش اشو

Posted in فرقه های انحرافی

ناسخ به معنای بازگشت متوالی به جهان است؛ به این معنا که روح انسان هنگام مرگ، یک دوره توالد را سپری می‌کند و به صورت متوالی از عالمی به عالم دیگر در می‌آید. در واقع روح پس از مرگ به پیکری دیگر منتقل می‌شود و جامه نوین می‌پوشد و این دوره تولد پی درپی به صورت دائمی ادامه دارد؛ البته انتقال روح از جسمی به جسم دیگر همواره در یک سطح نیست؛

بررسی عرفان‌های نوظهور و نقد و مقایسه آن‌ها با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی(با تأکید بر آیین اکنکار)۳/ اخلاق

Posted in فرقه های انحرافی

عرفان ناب و اصیل اسلامی از امتیازات متعددی برخوردار است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: ـ جهت‌‌گیری دقیق و همه‌جانبه به سوی کمال مطلق و مبدأ و غایت هستی؛ یعنی ذات پاک احدیت؛ ـ ابتنا بر مبانی نظری استوار، خردپذیر و منطقی؛ ـ دارای برنامه عملی جامع معتدل، هماهنگ با فطرت بشر و نظام تکوین، دارای لطافت، ظرافت و دقتی بی‌‌نظیر؛ ـ خاستگاه الاهی و اصالت دینی؛ ـ انگیزاننده و امیدبخش.

بررسی عرفان‌های نوظهورو نقد و مقایسه آن با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی (با تأکید بر آیین اکنکار) - بخش 2

Posted in فرقه های انحرافی

در دیدگاه اکنکار، رؤیاها دروازه‌ها‌یی به سوی عوالم معنوی هستند. آنها می‌توانند حاوی پیام‌ها‌ی آسمانی و الهامات پیشگویانه باشند. رؤیاها می‌توانند به راحتی به سفر روح تبدیل شوند. در بین رؤیاها می‌توان رؤیاهای تله‌‌پاتیک، رؤیاهای شفابخش، رؤیاهای روشن‌ضمیری، تجربه عشق الاهی، دریافت رهنمود و برخورداری از حمایت را یافت. هیچ مرز مشخصی بین رؤیاها و سفر روح وجود ندارد.

بررسی عرفان‌های نوظهورو نقد و مقایسه آن با اندیشه‌های ناب عرفان اسلامی (با تأکید بر آیین اکنکار)

Posted in فرقه های انحرافی

اعتقادنامه باستانی اکنکار بیان‌‌کننده این مطلب است که تمام زندگی در یک سراشیبی از سوگماد ـ خداوند ـ به طرف عوالم پایین و از میان آنها و در میان آنها جریان دارد و هیچ‌چیز بدون وجود این جریان هستی که ما با نام «اک»یا «حق» می‌شناسیم، وجود نخواهد داشت.