توطئه گران بين المللي 21 : آريل شارون در هتل تريانون

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

در سال 2004 كه نشست بيلدربرگ در گراند هتل دس ايلس بوروميس27 در نزديك شهر استرزا در ايتاليا برگزار شد، برخي از قدرتمندترين نخبگان جهان توجه خود را به ماليات ها در آمريكا، كمك هاي خارجي اين كشور، اشغال عراق كه به طور فزاينده اي به خشونت مي گراييد و نقش سازمان ملل در تمام مناقشه ها در آينده معطوف كردند.

 

توطئه گران بين المللي 20 : نشست ورساي و اعتصاب 13مه

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

هرگاه بيلدربرگ ناچار مي شود فهرست خود را علني كند، يك اطلاعيه خبري را به آن مي افزايد. اين اطلاعيه خبري كه هرسال يكسان است برگزاري سري اين فعاليت عمومي را توجيه مي كند. فقط بند اول آن فرق مي كند كه دربرگيرنده مشخصات نشست جديد است. اين بند از اين قرار است:

 

توطئه گران بين المللي 19 : شكست سكوت خبري

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

بيلدربرگ چندين شكل از اين ماليات را پيشنهاد كرده است. نخست، ماليات 10 سنتي بر هر بشكه نفت را پيشنهاد كرد. در اين حالت، وقتي مردم باك خودروي خود را پر يا به هر شكل از نفت استفاده مي كنند، مستقيماً به سازمان ملل ماليات مي دهند. برقراري اضافه بها بر مسافرت هاي بين المللي زميني يا هوايي و ماليات بر نقل و انتقال هاي مالي بين المللي نيز پيشنهاد شد.

 

توطئه گران بين المللي 18 : بازي قايم باشك با خبرنگاران جسور

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

در سال 2000، بيلدربرگ براي جلوگيري از فروپاشي برنامه تاسيس دولت جهاني اقدام چشمگيري به عمل آورد و در عين حال براي نوعي مداخله در خاورميانه برنامه ريزي كرد.
بيلدربرگ كه همواره جلسات خود را در پناه تدابير امنيتي و نگهبان هاي مسلح برگزار كرده است، امسال نيز ...

 

توطئه گران بين المللي 17 : دام بيلدربرگ براي تاكر

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

كار گروهي باعث شد تا سد ورود به بيلدربرگ در اين ناحيه زيباي كوهستاني واقع در 70 كيلومتري ليسبون شكسته شود. با خودروي دو نفره گروه تلويزيوني كه از ليسبون آمده بودند، از هتلي كه در آن اقامت داشتيم به سزار پارك پنالونگا، كه بيلدربرگ هر روز آنجا تشكيل جلسه مي داد، مي رفتيم و برمي گشتيم.

 

توطئه گران بين المللي 16 : تصميم بيلدربرگ براي ايجاد واحد پولي مشترك

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

پيروزي در جنگ با يوگسلاوي به هر قيمت و نيز بنيان گذاري ساختار مالي بين المللي در صدر دستور كار بيلدربرگ قرار داشت. درحالي كه شخصيت هاي بيلدربرگ، در تاريخ6- 3ژوئن 1999، پشت ورودي هاي محصور و محفوظ اقامتگاه سزار پارك پنالونگا9 در پرتغال تشكيل جلسه داده بودند، سفارت يوگسلاوي بيانيه اي منتشر كرد كه در آن بيلدربرگ را...

 

توطئه گران بين المللي 15 : دست در دست يك مقام اطلاعاتي

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

با همان لحن دوستانه گفتم: «بچه هاي بيلدربرگ خودشان را جدي مي گيرند.» سايه 2 كه مردي لاغراندام و حدوداً 60ساله بود، همچنان ساكت بود. اما آن آدم هاي پرافاده بدشان مي آمد كه آنها را «بچه هاي بيلدربرگ» بنامم. بنابراين كمك كردم كه گزارش او جالب تر شود.

 

توطئه گران بين المللي 14 : تظاهرات مردمي عليه توطئه گران تاكر محل نشست بيلدربرگ را لو مي دهد

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

دانشمنداني كه به مطالعاتي اشاره مي كنند كه نشان مي دهد چيزي به اسم «گرم شدن جهان» وجود ندارد و اقتصادداناني كه هشدار مي دهند كه مشاغل آمريكا در نتيجه امضاي موافقت نامه هايي مانند نفتا به جنوب منتقل مي شود، نيز اهداف نمايش اكراه آميز كلينتون بودند.