"و عَناصِرَ الأبرارِ و دَعائِمَ الأخیارِ"اهل بیت(ع)عنصر های پاکان و بزرگان هستند ، ارکان بزرگواری و نیکوکاری هستند عمود نیکویان عالم هستند.