فرض کن حضرت مهدی برتو ظاهرگردد!

Posted in اخبار مهدویت

افسران - فرض کن حضرت مهدی برتو ظاهرگردد!

فرض کن حضرت مهدی برتو ظاهرگردد!
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟
باطنت هست پسندیده و صاحب نظری؟
خانه ات لایق اوهست که مهمان گردد؟
لقمه ات درخوراوهست که نزدش ببری؟
پول بی شبه و سالم زهمه دارائیت داری
آن قدرکه یک هدیه برایش بخری؟
حاضری گوشی همراه توراچک بکند؟
با چنین شرط که درحافظه دستی نبری؟
واقفی بر عمل خویش توپیش از دیگرانش
می توان گفت به تو شیعه اثنی عشری…؟ 

 

افسران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید