ناب است با تو بودن در دولت جهاني

Posted in اشعار مهدوی

ناب است با تو بودن در دولت جهاني
آن است زنده بودن آنجاست زندگاني

اينجاست غربت و غم بي روي تو جهنم
گردد حيات آدم پيش تو جاوداني

وقتي که با تو آقا گردد زمين شکوفا
گردد زمانه احياء نيکوترين زماني

مهرت جهان گشايد روشن زمين نمايد
از لطف تو بيايد الطاف بيکراني

مهر و عدالت آري تو لطف کردگاري
با خويش هديه آري احسان و مهرباني

با تو رسد محبت ايمان و عشق و رحمت
صد بحر لطف و نعمت بر اين جهان رساني

تو وعده خدايي عشق و اميد مايي
کي زين سفر بيايي موعود آسماني

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید