روی تو را ز چشمه نور آفریده‌اند / لعل تو از شراب طهور آفریده‌اند

Posted in کشکول

 روی تو را ز چشمه نور آفریده‌اند
لعل تو از شراب طهور آفریده‌اند

 خورشید هم به روشنی طلعت تو نیست
آیینه تو را ز بلور آفریده‌اند

پنهان مکن جمال خود از عاشقان خویش
خورشید را برای ظهور آفریده‌اند...

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

Posted in کشکول

.یا رب سببی ساز که یارم به سلامت.
.بازآید و برهاندم از بند ملامت.
/
/
.خاک ره آن یار سفرکرده بیارید.
.تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت.
/
/
.فریاد که از شش جهتم راه ببستند.
.آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت.

/

/
حافظ