ندای اسمانی؛اوای بلند جبراییل

1
photo_2015-07-16_00-31-36.jpg

ابو بصیر نقل میکنداز :

ابی جعفر محمّد بن علیّ (امام باقر) علیهما السّلام که آن حضرت فرمود: آنگاه که آتشی از [جانب] خاور دیدید که همچون (هردي): رنگ زرد و سرخ- سهمناك است که سه روز یا هفت روز سر میکشد بانتظار فرج آل محمّد باشید (در بعضی از نسخهها است: (منتظر فرج بظهور قائم علیه السّلام باشید) ان شاء اللَّه عزّ و جلّ که خداوند عزیز است و حکیم. سپس فرمود: صیحه بجز در ماه رمضان نخواهد شد [زیرا ماه رمضان] ماه خدا است [و صیحه در آن ماه است] و آن صیحه جبرئیل است که برین مردم میزند.سپس فرمود: آواز دهندهاي از آسمان بنام حضرت قائم آواز میدهد و هر که در خاور و باختر است میشنود، خفتهاي نماند مگر آنکه بیدار شود، و ایستادهاي نماند مگر آنکه بزانو در میآید، و نشستهاي نماند مگر آنکه از وحشت آن صدا بر دو پاي خود بایستد، پس خدا رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت بگیرد و پاسخ گوي آن شود که صداي نخستین صداي جبرئیل و روح الأمین است.سپس فرمود آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بیست و سوّم خواهد بود و تردیدي در این نداشته باشید و بگوش بسپارید و فرمان برید و در پایان روز صداي شیطان ملعون بلند میشود که فریاد میزند: هان که فلانی مظلوم کشته شد تا مردم را بتردید اندازد و گرفتارشان کند آن روز چه افرادي که در شک و حیرت خواهند افتاد و بآتش سرازیر خواهند شد، پس آنگاه که صدا را در ماه رمضان شنیدید تردیدي نداشته باشید که آن صداي جبرئیل است و نشانهاش آنکه بنام قائم و نام پدرش آوازي دهد که دوشیزگان پس پرده میشنوند و پدر و برادرشان را تحریک و تشویق میکنند که خروج کنند. و فرمود: این دو صدا پیش از خروج حضرت قائم بناچار باید باشد یک صدا از آسمان که صداي جبرئیل است [بنام صاحب )الامر و نام پدرش] و صداي دوم از زمین است (در بعضی از نسخهها: و صدائی از زمین است) و آن صداي شیطان ملعون است که نام فلانی را میبرد و اینکه او مظلوم کشته شد و میخواهد تا فتنهاي بر پا کند پس شما باید از صداي نخستین پیروي بکنید و مبادا که از صداي آخرین بشکّ و ریب افتید.و فرمود: حضرت قائم قیام نمیکند مگر هنگامی که مردم را ترسی سخت فرا گرفته باشد و زمین لرزهها و گرفتاري و بلاء دامنگیر
مردم شود و پیش از اینها بیماري طاعون فرا رسد و شمشیري برّان در میان عرب باشد و اختلاف سختی بمیان مردم افتد آنچنان که دینشان پاشیده گردد و حالشان دگرگون شود تا آنجا که هر صبح و شام آرزوي مرگ کنند از بس مردم آزار بینند و بجان یک دیگر میافتند.خروج آن حضرت هنگامی است که مردم از اینکه فرجی به بینند مأیوس و ناامید گردند اي خوشا بحال آنکه آن روزگار را درك کند و از یاران آن حضرت باشد و واي و تمام واي بر کسی که با او ستیزد و با او و با دستورش مخالفت ورزد و از دشمنانش شود.و فرمود: چون آن حضرت خروج کند قیام کند بامر نو و کتاب نو و روش نو و حکومت نو که بر عرب سخت آید و کاري بجز کشتن نباشدش کسی را مهلت ماندن نمیدهد و در اجراي امر خدا از سرزنش هیچ سرزنشکنندهاي نهراسد.سپس فرمود: هنگامی که فلان طائفه در میان خودشان باختلاف افتادند در چنین وقت بانتظار فرج باشید و فرج شما نیست مگر در اختلاف فلان طائفه همین که اختلاف نمودند بانتظار صیحهاي که در ماه رمضان میشود باشید و منتظر خروج قائم علیه السّلام باشید که خداوند هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد.و قائم هرگز خارج نخواهد شد و آنچه را که دوست میدارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان طائفه در میان خودشان اختلاف اندازند و چون چنین شود مردم در باره آنان بطمع افتند و اختلاف کلمه روي دهد و سفیانی خروج کند.و فرمود: فلان طائفه بناچار باید بحکومت برسند و همین که بحکومت رسیدند و سپس اختلاف نمودند حکومتشان از یکپارچهگی بیفتد و کارشان پراکنده شود تا آنکه خراسانیّ و سفیانیّ بر آنان خروج کنند این یک از خاور و آن یک از باختر همچون دو اسب میدان مسابقه بسوي کوفه پیشتازي کنند این از این سو و آن از آن سو تا آنکه نابودي فلان طائفه بدست آن دو انجام پذیرد آنچنان که یکنفر از آنان را باقی نگذارند. سپس آن حضرت فرمود: خروج سفیانیّ و یمانیّ و خراسانیّ در یک سال و یکماه و یک روز خواهد بود با نظامی که گوئی برشته
کشیده شده است بدنبال هم شود و از هر سو هیبت فراگیر شود واي بر کسی که با آنان ستیزد و در میان پرچمها راهنمونتر از پرچم یمانیّ نباشد تنها او پرچم هدایت خواهد بود زیرا بصاحب شما دعوت خواهد کرد، پس هنگامی که یمانیّ خروج کرد خرید و فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام خواهد بود و چون یمانیّ خروج کرد باید بسوي او نهضت کنی که پرچمش پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانیّ روا نباشد که از آن پرچم روي بگرداند و هر کس که چنین کند او از اهل آتش است زیرا او بحقّ و براه راست دعوت خواهد کرد. سپس مرا فرمود: از دست رفتن حکومت فلان طائفه همچون شکستن کاسه سفالین باشد و همچون کسی که کاسه سفالین بدستش باشد و در حال قدم زدن از آن غفلت نماید ناگهان کاسه از دستش افتاده و بشکند و چون از دستش افتاد بخود آید و آه حسرت بکشد، حکومت آنان نیز این چنین خواهد بود که بکلّی در خواب غفلت فرو رفته باشند. و امیر المؤمنین علیه السّلام بر فراز منبر کوفه فرمود: که خداي عزّ و جلّ ذکره در مقدّراتش مقدّر فرمود و حکم حتمی صادر )  کرد که چارهاي بجز از وقوعش نیست که بنی امیه را آشکارا با شمشیر بگیرد و فلان طائفه را ناگهان و آن حضرت فرمود: آسیائی باید بگردش در آید و همین که کاملا بگردش افتاد و پابرجا شد خداوند بندهاي سنگ دل و بیاصل و نسب را بر انگیزد که پیروزي بهمراه او باشد یارانش با موهاي دراز و سبیلهاي کلفت و جامههاي سیاه در بر، و پرچمهاي سیاه
بدست داشته باشند، واي بر کسی که با آنان ستیزد که بیملاحظه آنان را بکشند. بخدا قسم گوئی آنان را میبینم و کارهاشان و آنچه بدکاران و عربهاي ستمگر از دست آنان میبینند در پیش چشم من است خداوند آنان را که مهري در دلشان نیست بر ایشان مسلّط میکند و در شهرهاي خودشان که در کنار فرات است شهرهاي ساحلی و بیابانی، ایشان را بیمحابا میکشند بجزاي آنچه که کردهاند و پروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد.

غیبت نعمانی،باب 14،ح13

 1,884 total views

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید