هنگامی که تعداد شیعیان به 313 نفر برسد شمار انان کامل گردد

0
photo_2015-07-16_00-56-04.jpg

عبدالله حماد به سال 229 به واسطه مردی،از امام صادق(ع) روایت میکند:

یکی از یاران آن حضرت بخدمتش رسید و عرض کرد من بفدایت بخدا قسم که من تو را دوست میدارم و دوستان تو را نیز دوست میدارم اي آقاي من چقدر شیعه شما فراوان شده است. حضرت او را فرمود بگو چقدراند؟ گفت: بسیار. فرمود: شمارهشان را میدانی؟ عرض کرد:بیش از شماره است. امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر آن شمارهاي که توصیف شده است: سیصد و ده و اندي تکمیل شود خواسته شما انجام خواهد گرفت ولی شیعه ما کسی است که صدایش از بنا گوشش تجاوز نکند و عقدههاي درونیاش از پیکرش بیرون نیفتد و آشکارا مدح ما را نکند و با دشمنان ما ستیزهجو نباشد و با کسی که از ما عیبجوئی میکند همنشین نگردد و با کسیکه بدگوئی از ما میکند هم صحبت نشود و دشمن ما را دوست ندارد و دوست ما را دشمن ندارد.عرض کردم: پس من با این گروه مختلف شیعهاي که ادعاي شیعهگري دارند چه کنم؟ فرمود: مشخّص میشوند و از همدیگر جدامیشوند و تبدیل مییابند سالیانی بر آنان روي آورد که فانیشان کند و شمشیري از نیام بر آید که آنان را بکشد و اختلافی درمیانشان افتد که پراکندهشان کند و در بعضی از نسخهها (یبیدهم) است یعنی نابودشان کند شیعه ما تنها کسی است که همچون سگان پارس نکند و همچون کلاغان طمع نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد گدائی نکند.عرض کردم: فدایت شوم اشخاصیرا که این چنیند از کجا بجویم؟ فرمود:آنان را در کنار و گوشههاي زمین جستجو کن آنان کسانی هستند که زندگی سبکی دارند و خانه بدوشانی هستند که اگر حاضرباشند شناخته نشوند و اگر غایب گردند کسی متوجّه آنان نشود و اگر بیمار شوند عیادت کن ندارند و اگر خواستگاري کنند کسیشان بهمسري نمیگزیند و اگر بمیرند بر جنازهشان کسی حاضر نشود، آنان کسانی هستند که در مالشان با همدیگر مواسات کنند و در قبرهاشان با یک دیگر دید و بازدید دارند و خواستههاشان مختلف نیست هر چند از شهرهاي مختلف باشند.

 

غیبت نعمانی،باب12،فصل1،ح4

 2,030 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید