و بر فَرقِ مولا(ع) بـزد تـیــغِ کیـن/ ز خشم و جنون آن پلید آستین

0
 

سیاوش امیری

 

و از حیله گـرهای خونخـواره خو

و از دشـمـنان هـمـی کیـنـه جو

 

و از خشکه مغـزان بی دردِ دیـن

و از جاهلـانِ بـه ظاهــــر مـتـیـن

 

بـرآمــد کـنـون آتـشـی هـولنـاک

که سـوزد ازان جـانِ بابای خـاک

 

و شـیـطـان میـانـدارِ دیـو و دَدان

و مــأمــور اغــوای نــابِـخـــــردان

 

که:حیدر(ع) بُوَد دشمن دین تان

و بـرهــم زده رســم و آیـیـن تان

 

بباید که او کُـشته گـردد به کیـن

و قربان شود در رهِ مسلمـین!!!

 

اگـــر پــورِ طالـب رَوَد از مــیــــان

به پایان رسد رنجـش مردمان!!

 

ز اغوای شیطان یکی خام شد

که بیچــاره و  تیــره فرجـام شد

 

و آن کــوردل «ابن مُلجَـم» بِدان

که بُد مـُهـره‌ی محـفل ناکسان

 

به اغواء شیطان همو شد دچار

گــرفــتـــار نِـفـــریـنِ پــروردگــــار

 

و بر فَـرقِ مولا(ع) بـزد تـیــغِ کیـن

ز خشم و جنون آن پلید آستین

 

و از داغ مــولا(ع) فَـلَـق لالـه گون

و محـراب و سجّــاده دریای خون

 

و برخاست آنگه خـُروشِ علـی(ع)

ز جـانِ همـاره به کـوشِ علـی(ع)

 

– به پـروردگـار جـهـان ها قَـسَـم

به خُنیاگــر کهـکشان ها قَـسَـم

 

رها گشتم از بارِ سنـگیـنِ دوش

و پیغام حق را شنیـدم به گوش

 

که ای پور طالب شدی رستگـار

شــوی هـمـــدمِ پاکِ پــروردگــار

 

درآیی به سویـم به زودی کنـون

و سـجّــاده‌ات تـا ابـد لالـه گـون

 

 1,421 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید