السلام اي مهدي موعود دوران السلام

0

السلام اي مهدي موعود دوران السلام
السلام اي جان عالم جان جانان السلام
السلام اي نور چشمان رسول اي راه حق
السلام اي مهر رخشان لطف يزدان السلام
السلام اي پاک پاکان منجي انسانيت
السلام اي محيي قرآن و ايمان السلام
اي که غائب از نظر هستي و حاضر در ميان
اي که هستي روح و قلب ملک امکان السلام
اي اباصالح ز نسل انبياء و اولياء
اي که هستي از تبار پاک خوبان السلام
السلام اي مهر پنهان در پس ابر جفا
اي که هست از پرتوت ماه خراسان السلام
السلام اي آنکه يادت شد هميشه مونسم
اي که عشق تو گرفت ملک دل و جان السلام
ديده يعقوب ما بي ديدنت بين گشته کور
اي که بازآيي به آخر خود به کنعان السلام
ميدهد هرکس خبر ها و بشارتها ز تو
ميرسي آخر به زودي پيش ياران السلام
ميدوم از بهر پابوسي و استقبال تو
آيي اي يار سفر کرده ز هجران السلام
ميکنم تقديم تو شعر و غزل من يک بغل
هم به پايت ميکنم جان را به قربان السلام

 1,449 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید