وعده صادق

تا نيايي به جهان دادرسي نيست که نيست

تا نيايي به جهان دادرسي نيست که نيست
دل غمگين مرا همنفسي نيست که نيست

تو مگر خود بدهي داد همه خلق جهان
مهربانتر به جهان جز تو کسي نيست که نيست

تو مگر آيي و درد همه درمان بکني
در جهان جز تو که فرياد رسي نيست که نيست

تويي موعود هه منجي يکتاي بشر
گوهري همچو تو يکدانه بسي نيست که نيست

تو مگر آيي و زين فتنه نجاتم بدهي
بي تو آزادي ما از قفسي نيست که نيست

در دلم نيست بجز ديدن تو جاذبه اي
جز دم وصل تو در من هوسي نيست که نيست

شده دنيا همه خواهان وصال رخ تو
نه به ديدار رخت ملتمسي نيست که نيست

 1,664 total views

خروج از نسخه موبایل