قحط آب است و صدف از رنگ گوهر شد خجل

قحط آب است و صدف از رنگ گوهر شد خجلهم ز مادر، طفل و هم از طفل، مادر شد خجلکافرى از بس که زان...

هوای دخترکی را برادرش دارد

هوای دخترکی را برادرش دارد که خیره‌خیره نگاهی به مادرش دارد شبیه طفل یتیمی که مادرش مرده نگاه ملتمسی بر برادرش دارد گرفته بازوی...