برنابا یکی از دوازده حواری است

Posted in مسیحیت

برخی از آباء کلیسا نیز به این حقیقت اذعان کرده‌اند که برنابا در شمار حواریون است. برای نمونه، کلمنت اسکندرانی (حدود 215 - 150) از برنابا همواره به عنوان رسول عیسی(ع) یاد می‌کرده و اقوالی از وی را نیز نقل نموده است (برای نمونه به کتاب مؤلفات (نوشته‌های پراکنده) او مراجعه کنید). البته این اختصاص به کلمنت ندارد. زیرا اوسبیوس قیصریه نیز برنابا را در شمار شاگردان عیسی(ع) آورده است.

مجوسان ستایشگر عیسای نوزاد که بودند؟

Posted in مسیحیت

در سنت مسیحی بر اساس خبری که در باب دوم انجیل متّی آمده است در هنگام تولد حضرت عیسی(ع) سه نفر مجوس (زرتشتی) از حوالی ایران به اورشلیم و سپس بیت لحم رفته‌اند و هدایایی به حضرت عیسای نوزاد تقدیم کرده‌اند. آیا این واقعه صحت دارد؟ آیا ممکن است پس از دو هزار سال از هویت این افراد تحقیق کرد و از نیّت آنها پرسید؟ آنها آن مسافت دور را چگونه و به چه قصدی به بیت لحم مسافرت کرده‌اند؟ راقم این سطور گرچه یک مسلمان است ولی پس از تحقیقات وافر به وقوع این واقعه اعتقاد یافته و توانسته به نتایج بدیعی در این خصوص دست یابد.

پولس، رسول است یا بدعت‌گذار؟

Posted in مسیحیت

وقتی حواریون از تعالیم کذب پولس در شهرها باخبر می‌شدند یک نفر از خود را به آن شهر می‌فرستادند تا عیسای واقعی را به آنها معرفی کند. نتیجه این بود که مردم از بدعت‌های پولس رویگردان شده، به حقیقت و تعالیم حواریون ایمان می‌آوردند. این ماجرا در خصوص شهرهای قرنتیه و غلاطیه رخ داد که برخی وقایع آن، از نامه اول پولس به قرنتیان و همچنین نامۀ او به غلاطیان هویدا است.

چرا پولس فرستادۀ حضرت عیسی(ع) نیست؟

Posted in مسیحیت

ادعای پولس نه شاهدی داشته و نه قابل اثبات است، خصوصاً که به معجزات انبیاء نیز شبیه نیست. زیرا هر کس می‌تواند به همین طور ادعای رؤیابینی نماید، و انبیاء کذبه همواره چنین می‌کرده‌اند. این مسئله در قوم یهود وفور داشته و حضرت موسی(ع) از پیش در خصوص این رؤیابین‌ها که در آینده پیدا خواهند شد حکم به قتل نموده است

منزلت برنابا و پولس در نزد حواریون

Posted in مسیحیت

دوازده حواری به نام «رسولان» خوانده شدند. زیرا حضرت عیسی(ع)، در میانۀ رسالت خود این دوازده را برای شفا دادن بیماران «ارسال» کرد و حواریون نیز به اذن خداوند، مردم را شفا دادند (متی 10/ 5 ـ مرقس 6/ 7 ـ لوقا 9/ 1) و بدین سبب نزد مردم معتبر شدند (اعمال 2/ 47 ـ غلاطیان 2/ 6)

برنابا حواری گمشدۀ عیسی(ع) - بخش اول

Posted in مسیحیت

یوسف لاوی ملقب به برنابا یکی از مؤمنان اولیه به حضرت عیسی(ع) بوده است. او در جزیرۀ قبرس زاده شد و به سبب آنکه از سبط لاوی بود برای تحصیل علوم دینی به اورشلیم آمد و کارهای مهمی را در زمان حواریون بر عهده گرفت. مسیحیان مدعی هستند که او حضرت عیسی(ع) را ندیده ولی به نظر می‌رسد که شأن او در تاریخ عیسویان بسیار بالاتر از اینها باشد.

سابقه و ریشه تاریخى خصومت دستگاه مسیحیت با اسلام

Posted in مسیحیت

بدین ترتیب کلیساى پاپى، نامى از کسانى که به اصطلاح، حضرت مسیح را به قتل رسانیده اند، نمى برد و «شکنجه و مرگ» را به «اختیار خود» مسیح وا مى گذارد تا قوم یهود را که تا دیروز «ملعون» بودند و «قاتل مسیح»، تبرئه کند و سپس به صراحت مى گوید: «عیسى یهودى است و یهودى باقى خواهد ماند» و بعد براى به رسمیت شناختن موجود نامشروعى به نام «اسرائیل» مى گوید: «ماندن اسرائیل یک موضوع تاریخى و نشانه تعبیر و تفسیر اراده الهى است»!

اسلام ستیزى صهیونیست‏هاى مسیحى - بخش 2

Posted in مسیحیت

مسیحیت صهیونیسم بر این باور است جهان در انتها شاهد جنگ عظیمى خواهد بود، که آن جنگ بخاطر پول و زمین نیست. جنگ فقر و غنا نیست. جنگ بخاطر رسوم کهن با دنیاى مدرن نیست، بلکه مسیحیت صهیونیسم جنگ آخرالزمان را جنگ بین الله (خداى مسلمانان) و یهوه خداى یهودى مسیحى مى‏داند