بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم - بخش 4

Posted in فرقه های انحرافی

فمینیست‌ها معتقدند: تبعیضات تاریخی علیه زنان، از نوع تبعیضات نهادینه شده است که از همان آغاز تولد با برخوردها و تربیت‌های تبعیض‌آمیز در خانواده‌ها علیه دختران اعمال می‌شود. سپس، در دوره‌های آموزش رسمی از طریق برنامه‌های آموزشی تثبیت و نهادینه می‌گردد. به عنوان مثال، از کودکی در خانواده‌ها به پسرها گفته می‌شود: مرد گریه نمی‌کند و پسرها باید شجاع باشند.

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم - بخش 3

Posted in فرقه های انحرافی

آن اوکلی، با یادآوری سخن لنین، که گفته بود: «زمانی که نیمی از جمعیت در آشپزخانه اسیر شده‌اند، هیچ ملتی نمی‌تواند آزاد باشد»، سه اصل را برای آزادی زنان پیشنهاد می‌کند: 1. نقش زنان خانه‌دار باید منسوخ شود؛ 2. خانواده باید منسوخ گردد؛ 3. نقش‌های جنسیتی به طور کلی، باید منسوخ شوند.

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم - بخش 2

Posted in فرقه های انحرافی

در دهة 1970، فمینیست‌ها دو اصطلاح را به کار بردند که در پیشبرد نظریة فمینیستی نقش تعیین کننده داشت. یکی، واژة «جنس»، که معادل (Sex) است؛ دیگری واژه «جنسیت»، که معادل (Gender) است. جنس اشاره به تفاوت‌های بیولوژیکی دارد، اما جنسیت ناظر به تفاوت‌هایی است که منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد و در طول زمان شکل گرفته است.

بررسی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم - بخش 1

Posted in فرقه های انحرافی

برخی، نقش خانم مری ولستون کرافت7 را در شکل‌گیری جنبش فمینیسم تعیین‌کننده دانسته، بیانیة معروف سیصد صفحه‌ای وی را تحت عنوان «استیفای حقوق زنان»،8 که در سال 1792 منتشر شد، سنگ‌بنای فمینیسم مدرن می‌دانند. اعتقاد خانم کرافت مبنی بر ساختگی و تاریخی بودن ضعف و فرودستی زنان و تأکید وی بر حقوق برابر سیاسی، آموزشی، اشتغال و همچنین استقلال اقتصادی زنان از مردان، هنوز از مبانی فمینیسم به حساب می‌آید.

عرفان حقیقى و عرفان هاى کاذب - بخش 2

Posted in فرقه های انحرافی

«تولتک شمنیزم» از جمله عرفان هاى سرخ پوستى آمریکایى است. تولتک ها خردمندانى از مردان و زنان بودند که هزاران سال پیش آیین باستانى را شکوفا کرده و براى رهایى از رنج و هدایت واقعى انسان و حفظ معرفت معنوى به وجود آمدند.42 براساس افسانه هایى که درباره تولتک ها گفته مى شود، امپراتورى «تولتک» در سال 968م و در ناحیه مکزیک مرکزى شکل گرفت.

عرفان حقیقى و عرفان هاى کاذب - بخش 1

Posted in فرقه های انحرافی

در یک دسته بندى کلى، مى توان فرقه هاى معنوى و عرفانى را به سه دسته تقسیم کرد:1. عرفان هایى که مدعى دین جدیدى هستند؛ مثل «ساى بابا»، «رام اللّه»، «اوشو»، «اکنکار»، و «ذن بودیسم»؛ 2. عرفان هاى غیردینى؛ مثل عرفان ساحرى یا عرفان جادو، عرفان پائولو کوئیلو، عرفان کارلوس کاستاندا، عرفان «تولتک شمنیزم»؛3. عرفان هایى که منشأ دینى دارند؛ مثل فرقه هاى خانقاهى و صوفى، شاهدان یهوه، که زیرشاخه مسیحیت هستند و عرفان «قبالا یا کبالا»، که عرفان یهودى است ...

رابطه تنگاتنگ برخی موسیقی ها با شیطان پرستی

Posted in فرقه های انحرافی

بسياري از ايده ‏‏هاي صهيونيست‏‏هاي مسيحي ـ که اعتقاد به قدرت ها و نیروهای شگرف شیطان، بخش مشترک این ایده ها با شیطان پرستان است ـ در اشعار سران متال به روشني به چشم مي‏‏ خورد و عقيده در مورد قدرت بي‏‏ نظير شيطان در آخرالزمان درآن موج مي‏‏ زند.

کسروی گرائی - بخش چهارم و پایانی

Posted in فرقه های انحرافی

كسروي كتابي دارد بنام« در پيرامون روان» كه در آن ، به بقاء روح پس از مرگ نظر مثبت داده و گفته است : آدمي داراي «جان» و «روان» است كه جان با مرگ تن نابود مي شود و روان پس از مرگ تن ، باقي خواهد ماند. او در اين باره چنين  نوشته است: « روان آدمي جز جان و تن آدمي است ؛ روان همانست كه آدمي را به كارهاي نيك و كمك به ديگران و دوري از ستم و بدكاري واميدارد ولي جان خواهان كارهاي آخشيج (ضد) آنها است و همانست كه آنرا «هوس» نامند، و دو گونگي آنها در خواهاكها(خواهش ها) و كناكها(كردارها) نشانه آنست كه زندگاني به دو گونه است: زندگاني جانورانه، كه سرچشمه آن، خود خواهي است و با آز و ستم و خشم و كينه آميخته است و ديگري زندگاني آدميانه كه سرچشمه ي آن، نيكخواهي بديگران است و با همدستي و با همدستي و اندوه خواري كه با دوستي توأم مي باشد.