ابعاد مختلف زمينه سازي شرايط ظهور و انقلاب جهاني مهدوي (1)

Posted in ظهور و غیبت

اعتقاد به مهدويت و انتظارمثبت، و زمينه سازي حكومت عادلانه كه ظلم و فسادي در آن نباشد رمز نجات هر مكتب و مذهبي است. بخش انتظار و منجي گرايي در اديان و مذاهب مختلف بخصوص در دين اسلام و مذهب شيعه از ظرفيت بالايي برخوردار است. و داراي ظرفيت بالايي در زمينه ها و ابعاد مختلف مي باشد، كه ضروريست ابعاد مختلف آن به صورت شفافي تبيين شود.